Consiliul Judetean Buzau - Dispozitie 88/2019 sedinta ordinara
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU
PREŞEDINTE


DISPOZIŢIE   Nr. 88
 privind convocarea Consiliului judeţean 
în şedinţă ordinară

Preşedintele Consiliului judeţean Buzău,
În temeiul art.94 alin.(1) şi art.106 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

DISPUNE :

Art.1. Se convoacă Consiliul Judeţean Buzău în şedinţă ordinară,marți, 16 aprilie, ora 9:00.

Şedinţa va avea loc la sediul Consiliului Judeţean Buzău din Bulevardul Nicolae Bălcescu nr. 48, Sala „Dimitrie Filipescu” cu următoarea ordine de zi: 

I. PROIECTE DE HOTĂRÂRE PRIVIND:

1. Execuţia bugetului propriu al judeţului Buzău pe trimestrul I 2019 pe cele două secţiuni;

2. Aprobarea bugetului propriu al Județului Buzău pe anul 2019;

3. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Buzău;

4. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Buzău;

5. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Liceului Tehnologic Special pentru Copii cu Deficienţe Auditive  Buzău 

6. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Liceului Special pentru Deficienţi de Vedere Buzău;

7. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională  Buzău; 

8. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Rm. Sărat;

9. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Spitalului Judeţean de Urgentă Buzău;

10. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Bibliotecii judeţene „V. Voiculescu” Buzău;

11. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Muzeului judeţean Buzău;

12. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Teatrului „George Ciprian” Buzău;

13. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Centrului Judeţean de Cultură şi Artă Buzău;
 
14. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2019 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău;

15. Aprobarea Programului de lucrări de întreţinere curentă/periodică şi reparaţii, consolidări, modernizări şi reabilitări drumuri şi poduri aflate în administrarea Consiliului Judeţean Buzău şi respectiv, a Programului de lucrări de reabilitare, modernizare şi/sau asfaltare drumuri şi poduri aflate în administrarea Consiliului Judeţean Buzău prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală în anul 2019;

16. Aprobarea Programului anual de achiziții publice al Consiliului Județean Buzău pentru anul 2019;

17. Aprobarea Programului anual al finanţărilor nerambursabile acordate de la bugetul propriu al judeţului Buzău pentru anul 2019;

18. Aprobarea Metodologiilor de acordare a finanțărilor nerambursabile în baza Legii nr. 350/2005, pentru activități nonprofit de interes general în domeniile cultură, tineret și sport;

19. Modificarea și înlocuirea anexei nr. 7 la Hotărârea Consiliului Județean Buzău privind stabilirea taxelor și tarifelor de nivel județean pentru anul 2019;

20. Darea în administrarea Consiliului Local al comunei Tisău a unor suprafeţe de teren din DJ 100H, situate în intravilanul comunei Tisău;

21. Darea în administrarea Consiliului Local al comunei Luciu a unor suprafeţe de teren din DJ 214 A și DJ 203 I, situate în intravilanul comunei Luciu;

22. Aprobarea participării Unității Administrativ-Teritoriale Județul Buzău, prin Consiliul Județean Buzău, în calitate de asociat - membru fondator, la constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „PROGAZ BUZĂU 2020”;

23. Aprobarea asumării de către Consiliul Județean Buzău a responsabilității de cofinanțare a proiectului investițional al Consiliului Raional Dubăsari, Moldova – „Extindere Bloc de odihnă cu sală de conferinţe la Centrul de odihnă şi tineret - Prietenia”;

24. Aprobarea aderării Judeţului Buzău prin Consiliul Judeţean Buzău, la Adunarea Regiunilor Europei(ARE);

25. Aprobarea finanțării nerambursabile de către Consiliul Județean Buzău a organizării Festivalului - concurs școlar "Pui de românaș" - ediția a VIII-a și a concursului școlar regional "Feeria anotimpurilor" de către unitățile de învățământ preuniversitar;

26. Aprobarea organizării ediției a III-a a  Festivalului "BUZĂU FEST", 30 mai - 03 iunie 2019;

27. Aprobarea parteneriatului între Consiliul Județean Buzău și Inspectoratul Școlar Județean Buzău pentru realizarea proiectului „Educația în spiritul valorilor europene”;

28. Aprobarea participării Muzeului Județean Buzău în calitate de partener în proiectul "Dacia 3D" finanțat prin Administrația Fondului Cultural Național;

29. Aprobarea modificării Acordului de colaborare între Consiliul Județean Buzău, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău și Fundația „SERA ROMÂNIA” aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 284/2017;

30. Aprobarea unor măsuri privind structura organizațională la Centrul Județean de Cultură și Artă Buzău;

31. Aprobarea unor modificări în organigrama şi statul de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău;

32. Modificarea nivelului de salarizare a unor funcții contractuale de execuție prevăzute în anexa la Hotărârea nr. 298/17.12.2018 a Consiliului Județean Buzău privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Centrului Județean de Cultură și Artă Buzău - funcții specifice familiei ocupaționale „Administrație”;

33. Modificarea nivelului de salarizare a funcției contractuale de conducere de „șef birou” prevăzută în anexa la Hotărârea nr. 296/17.12.2018 a Consiliului Județean Buzău privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Muzeului Județean Buzău – funcții specifice familiei ocupaționale „Administrație”;

34. Modificarea nivelului de salarizare a unor funcții contractuale prevăzute în anexa la Hotărârea nr. 300/17.12.2018 a Consiliului Județean Buzău privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate propriu al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Buzău, familia ocupațională „Administrație”;

35. Stabilirea unor tarife și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli la Societatea „Domenii Prest Serv” SRL Buzău;

36. Înlocuirea domnului Florescu Raul-Ioan din funcția de membru în două consilii de administrație și într-o comisie specială;

II. NOTE, INFORMĂRI, INTERPELĂRI

Art.2. Secretarul Judeţului Buzău va aduce la cunoştinţă publică prevederile prezentei dispoziţii.BUZĂU, 09 APRILIE  2019PREŞEDINTE,

PETRE-EMANOIL NEAGU
                                                                                             AVIZAT PENTRU LEGALITATE
                                                  SECRETARUL JUDEŢULUI BUZĂU,
   
                                                  MIHAI-LAURENŢIU GAVRILĂ

Marţi, 16 iulie 2019

Ultima Ora

Presedinte
Ion CRISTOIU
Director general
Vlad PUFU