Consiliul Judetean Buzau - Dispozitie 359/2019 sedinta ordinara noiembrie
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU
PREŞEDINTE

DISPOZIŢIE   Nr. 359
 privind convocarea Consiliului judeţean 
în şedinţa ordinară a lunii noiembrie 2019


Preşedintele Consiliului judeţean Buzău,
În temeiul art.134, 178 alin.(1), 179 alin. (6) şi art.196 alin.(1), lit. „b”  din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

DISPUNE :

Art.1.(1) Se convoacă Consiliul Judeţean Buzău în şedinţă ordinară, MIERCURI, 27 NOIEMBRIE 2019, ORA 9:00.

(2). Şedinţa va avea loc la sediul Consiliului Judeţean Buzău din Bulevardul Nicolae Bălcescu nr. 48, Sala „Dimitrie Filipescu” cu următoarea ordine de zi: 

I. PROIECTE DE HOTĂRÂRI PRIVIND:

1. Aprobarea utilizării în anul 20149 a excedentului anual al bugetului propriu al Județului Buzău rezultat la încheierea exercițiului bugetar la 31 decembrie 2018 - formă actualizată 3;

2. Rectificarea a VII-a a bugetului propriu al Județului Buzău pe anul 2019;

3. Rectificarea I a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Buzău;

4. Rectificarea II- a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Liceului Tehnologic Special pentru Copii cu Deficiențe Auditive Buzău;

5. Rectificarea III- a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Liceului pentru Deficienți de Vedere Buzău;

6. Rectificarea IV- a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Bibliotecii Județene „Vasile Voiculescu” Buzău

7. Rectificarea II- a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Centrului Județean de Cultură și Artă Buzău;

8. Rectificarea IV- a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Teatrului „George Ciprian” Buzău;

9. Rectificarea IV- a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău;

10. Repartizarea unor sume din bugetul propriu al Județului Buzău pe anul 2019 pentru unele unități de cult religios recunoscute în România;

11. Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 64/2019 pentru aprobarea Programului anual al finanțărilor nerambursabile acordate de la bugetul propriu al Județului Buzău pentru anul 2019;

12. Stabilirea taxelor  şi  tarifelor de nivel judeţean pentru anul 2020;

13. Stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole şi a valorii masei verzi pe hectar pajişte pentru anul fiscal 2020 la nivelul Judeţului Buzău;

14. Completarea hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 192/2019 pentru aprobarea documentației tehnico-economice – Studiu de fezabilitate pentru „Proiectul Regional de Dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din Județul Buzău în perioada 2014-2020” și a indicatorilor tehnico-economici aferenți;

15. Aprobarea documentației tehnico – economice, faza Proiect Tehnic și reaprobarea  indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului de investiții „Modernizare DJ 204C, km. 60+000-84+500, Lim.  Județ Vrancea – Bisoca – Sărulești – Vintilă Vodă, județul Buzău”, finanțat prin PNDL;

16. Aprobarea unor modificări în statul de funcții al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău;

17.  Aprobarea modificării nivelului unui post din statul de funcţii al Teatrului „George Ciprian” Buzău;

18. Aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Teatrului „George Ciprian” Buzău – formă actualizată;

II. NOTE, INFORMĂRI

Buletin informativ cuprinzând informații de interes public, conform Legii nr. 544/2001, pentru anul 2019, actualizat.


Art.2. Proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi sunt inițiate de Președintele Consiliului Județean Buzău;

Art.3. Materialele se comunică consilierilor județeni în sistem electronic (e-mail) și se afișează pe site-ul autorității publice județene.

Art.4. Proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi a ședinței din 27.11.2019 se transmit, spre avizare, comisiilor de specialitate, după cum urmează:

1. Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al judeţului – pct. 1-18;

2. Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, de disciplină, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor – pct. 1-18;

3. Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi arhitectură – pct.14 și 15;

4. Comisia pentru servicii publice, comerţ şi agricultură – pct. 12,13,14;

5. Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, culte, protecţie socială, sportive şi de turism – pct. 10,16,17,18.

Art.5. Consilierii județeni pot formula, în ședințele comisiilor de specialitate sau în plenul ședinței, amendamente la toate proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi.

Art.6. Secretarul General al Judeţului Buzău și Direcția Juridică și Administrație Publică Locală vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii care se comunică public.BUZĂU, 20 NOIEMBRIE 2019                         PREŞEDINTE,

                 PETRE-EMANOIL NEAGU


                                           
                                      AVIZAT PENTRU LEGALITATE
                                      SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZĂU,
   
                            MIHAI-LAURENŢIU GAVRILĂ

Sâmbătă, 07 decembrie 2019

Ultima Ora

Presedinte
Ion CRISTOIU
Director general
Vlad PUFU