Consiliul Judetean Buzau - Dispozitie 350/2019 sedinta extraordinara
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU
PREŞEDINTE

DISPOZIŢIE   Nr. 350
 privind convocarea Consiliului judeţean 
în şedinţă extraordinară în data de 14 noiembrie 2019


Preşedintele Consiliului judeţean Buzău,
În temeiul art.134, 178 alin.(2), 179 alin. (2) lit. „b” și alin. (6) şi art.196 alin.(1), lit. „b”  din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

DISPUNE:

Art.1.(1) Se convoacă Consiliul Judeţean Buzău în şedinţă extraordinară, JOI, 14 NOIEMBRIE 2019, ORA 10.00.

(2). Şedinţa va avea loc la sediul Consiliului Judeţean Buzău din Bulevardul Nicolae Bălcescu nr. 48, Sala „Dimitrie Filipescu” cu următoarea ordinea de zi: 

1. Aprobarea alipirii unor loturi aferente imobilului proprietate publică a Județului Buzău, situat în municipiul Buzău, strada Bistriței, nr. 45;

2. Aprobarea promovării proiectului „Extinderea și dotarea Unității de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Buzău”, în vederea finanțării acestuia prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8, Prioritatea de investiții 8.1, Obiectivul Specific 8.2, Operațiunea B – Unități de primiri urgențe – forma actualizată 3;

3. Aprobarea Strategiei de tarifare conform rezultatelor Analizei Cost-Beneficiu pentru „Proiectul Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din Județul Buzău, în perioada 2014-2020”.

(3) Inițiatorul proiectelor de hotărâri prevăzute la alin. (2) este Președintele Consiliului Județean Buzău.

Art.2. Materialele se comunică consilierilor județeni în sistem electronic (e-mail) și se afișează pe site-ul autorității publice județene;

Art.3. Proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi a ședinței din 14.11.2019 se transmit, spre avizare, comisiilor de specialitate, după cum urmează:

1. Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al judeţului – pct. 1, 2 și 3;

2. Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, de disciplină, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor – pct.1, 2 și 3;

3. Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi arhitectură – pct. 2.

Art.4. Prezenta dispoziție va fi afișată pe site-ul autorității publice județene în data de 8 noiembrie 2019.

Art.5. Secretarul General al Judeţului Buzău și Direcția Juridică și Administrație Publică Locală vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii care se comunică public.


BUZĂU, 08 NOIEMBRIE  2019                         PREŞEDINTE,

                         PETRE-EMANOIL NEAGU                                           
                                      AVIZAT PENTRU LEGALITATE
                         SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZĂU,
   
                                   MIHAI-LAURENŢIU GAVRILĂ

Marţi, 19 noiembrie 2019

Ultima Ora

Presedinte
Ion CRISTOIU
Director general
Vlad PUFU