Consiliul Judetean Buzau - Dispozitie 285/2019 sedinta ordinara
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU
PREŞEDINTE


DISPOZIŢIE   Nr. 285
 privind convocarea Consiliului judeţean 
în şedinţa ordinară a lunii septembrie  2019


Preşedintele Consiliului judeţean Buzău,
În temeiul art.134, 178 alin.(1), 179 alin. (6) şi art.196 alin.(1), lit. „b”  din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

DISPUNE:

Art.1.(1) Se convoacă Consiliul Judeţean Buzău în şedinţă ordinară, JOI, 26 SEPTEMBRIE 2019, ORA 9:00.

(2). Şedinţa va avea loc la sediul Consiliului Judeţean Buzău din Bulevardul Nicolae Bălcescu nr. 48, Sala „Dimitrie Filipescu” cu următoarea ordine de zi: 

I. PROIECTE DE HOTĂRÂRI PRIVIND:

1. Rectificarea a V-a a bugetului propriu al Județului Buzău pe anul 2019;

2. Rectificarea a II-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Liceului Special pentru Deficienți de Vedere Buzău;

3. Rectificarea  I a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Buzău;

4. Rectificarea a IV-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Spitalului Județean de Urgență Buzău;

5. Rectificarea a III-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Bibliotecii județene „Vasile Voiculescu” Buzău;

6. Rectificarea a II-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Teatrului „George Ciprian” Buzău;

7. Rectificarea a II-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Direcției generale de asistență socială și protecția copilului Buzău;

8. Aprobarea formei actualizate I a Programului anual de achiziții publice al Consiliului Județean Buzău pentru anul 2019;

9. Aprobarea alocării unei sume de la bugetul propriu al Județului Buzău în vederea organizării și desfășurării unor acțiuni dedicate Zilei Naționale a României – 2019 și Sărbătorilor de iarnă;

10. Aprobarea parteneriatului dintre Consiliul Județean Buzău și Asociația Hair Redivivus ca și coorganizator al ediției 32 a Festivalului de muzică rock „TOP T 2019”;

11. Aprobarea constituirii unui drept de uz și a unui drept de servitute în favoarea Distrigaz Sud Rețele SRL și Engie România SA pentru două loturi de teren din domeniul public al Județului Buzău - strada Horticolei, nr. 56;

12. Aprobarea trecerii în proprietatea privată a Județului Buzău și aprobarea vânzării a două loturi de teren în suprafață totală de 2078 mp. situate în municipiul Buzău, strada Stadionului nr. 7 către concesionarul Societatea „Sigma Premium” SA;

13. Aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat a unei construcții - anexă la imobilul proprietate publică a județului Buzău situat în municipiul Buzău, B-dul Unirii nr. 88 - Biblioteca Județeană „Vasile Voiculescu” Buzău.

14. Aprobarea rectificării bugetului proiectului „Restaurarea, conservarea şi modernizarea imobilului situat în municipiul Buzău, B-dul Nicolae Bălcescu nr. 40, în vederea înfiinţării Centrului muzeal I.C. Brătianu”;

15. Aprobarea Documentației tehnico-economice - faza Proiect Tehnic și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Eficientizarea energetică a Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Buzău” prin Programul Operațional Regional 2014-2020;

16. Completarea Capitolului 5 „Planul de acțiuni al unităților administrativ-teritoriale ale județului Buzău”, punctul 5.1.84 Comuna Vintilă Vodă, la Strategia de Dezvoltare Durabilă a judeţului Buzău și Planul de Acțiuni 2014-2020;

17. Modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 177/2011 privind darea în folosință gratuită a unor ATV-uri către Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Neron Lupașcu” Buzău și Inspectoratul de Jandarmi Județean Buzău;

18. Modificarea și actualizarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău;

19. Aprobarea unor modificări în statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență Buzău;

20. Aprobarea unei modificări în statul de funcții al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Buzău;

21. Aprobarea unor modificări în statul de funcții aprobat pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Buzău;

22. Aprobarea unor modificări în organigrama și statul de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău;


II. RAPOARTE, INFORMĂRI

Raport privind situația gestionării bunurilor din proprietatea Județului Buzău în anul 2018.

Art.2. Proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi sunt inițiate Președintele Consiliului Județean Buzău;

Art.3. Materialele se comunică consilierilor județeni în sistem electronic (e-mail) și se afișează pe site-ul autorității publice județene.

Art.4. Proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi a ședinței din 26.09.2019 se transmit, spre avizare, comisiilor de specialitate, după cum urmează:

1. Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al judeţului – pct. 1-22;

2. Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, de disciplină, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor – pct. 1-22;

3. Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi arhitectură – pct. 8,16,18,19,20,21,22;

4. Comisia pentru servicii publice, comerţ şi agricultură – pct. 12,13,16,17,18,19,20;

5. Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, culte, protecţie socială, sportive şi de turism – pct. 10.

Art.5. Consilierii județeni pot formula, în ședințele comisiilor de specialitate sau în plenul ședinței, amendamente la toate proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi.

Art.6. Secretarul General al Judeţului Buzău și Direcția Juridică și Administrație Publică Locală vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii care se comunică public.

                BUZĂU, 19 SEPTEMBRIE 2019


                 PREŞEDINTE,

                 PETRE-EMANOIL NEAGU


                                         
                                      AVIZAT PENTRU LEGALITATE
                         SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZĂU,
   
                                 MIHAI-LAURENŢIU GAVRILĂ

Luni, 24 februarie 2020

Ultima Ora

Presedinte
Ion CRISTOIU
Director general
Vlad PUFU