Consiliul Judetean Buzau - Dispozitie 250/2019 sedinta extraordinara
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU
PREŞEDINTE

DISPOZIŢIE   Nr. 250
privind convocarea Consiliului judeţean 
în şedinţă extraordinară în data de 26 august 2019


Preşedintele Consiliului judeţean Buzău,
În temeiul art.134, 178 alin.(2), lit. „b”, 179 alin. (6) şi art.196 alin.(1), lit. „b”  din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

DISPUNE :

Art.1.(1) Se convoacă Consiliul Judeţean Buzău în şedinţă extraordinară, LUNI, 26 AUGUST 2019, ORA 10:00.

(2). Şedinţa va avea loc la sediul Consiliului Judeţean Buzău din Bulevardul Nicolae Bălcescu nr. 48, Sala „Dimitrie Filipescu” cu un proiect de hotărâre pe ordinea de zi: 

Aprobarea repartizării unei sume din fondul de rezervă bugetară prevăzut în bugetul propriu al Județului Buzău pe anul 2019 Unității Administrativ-Teritoriale Municipiul Rm. Sărat – inițiator Președintele Consiliului Județean Buzău;

Art.2. Pe data prezentei, punctul 1 al art. 1 din Dispoziția nr. 246/21.08.2019 se abrogă.

Art.3. Secretarul General al Judeţului Buzău și Direcția Juridică și Administrație Publică Locală vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii care se comunică public.


         BUZĂU, 22 AUGUST 2019


                         PREŞEDINTE,

                 PETRE-EMANOIL NEAGU

                                           
                                      AVIZAT PENTRU LEGALITATE
                         SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZĂU,
   
                   MIHAI-LAURENŢIU GAVRILĂ

Vineri, 28 februarie 2020

Ultima Ora

Presedinte
Ion CRISTOIU
Director general
Vlad PUFU