Consiliul Judetean Buzau - Dispozitie 246/2019 sedinta ordinara
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU
PREŞEDINTE

DISPOZIŢIE   Nr. 246
 privind convocarea Consiliului judeţean 
în şedinţa ordinară a lunii august 2019


Preşedintele Consiliului judeţean Buzău,
În temeiul art.134, 178 alin.(1), 179 alin. (6) şi art.196 alin.(1), lit. „b”  din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

DISPUNE :

Art.1.(1) Se convoacă Consiliul Judeţean Buzău în şedinţă ordinară, JOI, 29 AUGUST 2019, ORA 9:00.

(2). Şedinţa va avea loc la sediul Consiliului Judeţean Buzău din Bulevardul Nicolae Bălcescu nr. 48, Sala „Dimitrie Filipescu” cu următoarea ordine de zi: 

I. PROIECTE DE HOTĂRÂRI PRIVIND:

1. Aprobarea repartizării unei sume din fondul de rezervă bugetară prevăzut în bugetul propriu al Județului Buzău pe anul 2019 Unității Administrativ-Teritoriale Municipiul Rm. Sărat;

2. Rectificarea a IV-a a bugetului propriu al Județului Buzău pe anul 2019;

3. Rectificarea a II-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Centrului Școlar de Educație Incluzivă Buzău;

4. Rectificarea a III-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Spitalului Județean de Urgență Buzău;

5. Rectificarea a I a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Muzeului județean Buzău;

6. Rectificarea a II-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Bibliotecii județene „Vasile Voiculescu” Buzău;

7. Rectificarea a I a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Societății „Domenii Prest Serv” SRL Buzău;

8. Repartizarea unor sume din bugetul propriu al Județului Buzău pe anul 2019 pentru unele unități de cult religios recunoscute în România;

9. Înlocuirea anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr.272 din 27 noiembrie 2018 privind stabilirea taxelor și tarifelor de nivel județean pentru anul 2019;

10. Aprobarea trecerii în proprietatea privată a Județului Buzău și aprobarea vânzării a două loturi de teren în suprafață totală de 2078 mp. situate în municipiul Buzău, strada Stadionului nr. 7 către concesionarul Societatea „Sigma Premium” SA;

11. Aprobarea temei de proiectare și a inițierii procedurii de achiziție publică a documentației tehnico-economice aferente promovării proiectului „Realizare Parc balnear, staţiunea Sărata Monteoru, comuna Merei”;

12. Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 287/2017 privind aprobarea promovării proiectului „Parteneriat pentru etică și integritate în Consiliul Județean Buzău” în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă, Axa prioritară 2 „Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente”, Obiect specific 2.2 „Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice”;

13. Aprobarea modificării unor posturi din statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență Buzău;

14. Aprobarea numărului de personal, numărului de funcții publice, a organigramei și statului de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău;

15. Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Județean Buzău – formă actualizată conform Codului administrativ;

16. Aprobarea componenţei nominale a Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Buzău – forma actualizată – II;

17. Aprobarea participării unei delegații a Consiliului Județean Buzău în Republica Moldova la Festivalul Cultural al Românilor de Pretutindeni 13-15 septembrie 2019;

18. Aprobarea acordării unor premii elevilor – șefi de promoție 2019 ai Școlii Militare de Maiștri Militari și Subofițeri a Forțelor Aeriene „Traian Vuia” – Boboc;

II. RAPOARTE, INFORMĂRI

Raport semestrial privind activitatea de soluționare a petițiilor ianuarie-iunie 2019.

Art.2. Proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi sunt inițiate de: 
- pct. 1-8, 10, 12-18 de Președintele Consiliului Județean Buzău;
- pct. 9 - de Vicepreședinte Petre Adrian-Robert;
- pct. 11 - de Vicepreședinte Lungu Romeo-Adrian.

Art.3. Materialele se comunică consilierilor județeni în sistem electronic (e-mail) și se afișează pe site-ul autorității publice județene.

Art.4. Proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi a ședinței din 29.08.2019 se transmit, spre avizare, comisiilor de specialitate, după cum urmează:

1. Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al judeţului – pct. 1 – 18;

2. Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, de disciplină, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor – pct. 1 – 18;

3. Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi arhitectură – pct. 10,11,15,17;

4. Comisia pentru servicii publice, comerţ şi agricultură – pct. 9,13,14,15,17;

5. Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, culte, protecţie socială, sportive şi de turism – pct. 15,16,17,18.

Art.5. Consilierii județeni pot formula, în ședințele comisiilor de specialitate sau în plenul ședinței, amendamente la toate proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi.

Art.6. Secretarul General al Judeţului Buzău și Direcția Juridică și Administrație Publică Locală vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii care se comunică public.


BUZĂU, 21 AUGUST 2019                         PREŞEDINTE,

                       PETRE-EMANOIL NEAGU


                                           
                                      AVIZAT PENTRU LEGALITATE
                              SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZĂU,
   
                   MIHAI-LAURENŢIU GAVRILĂ

Vineri, 28 februarie 2020
Presedinte
Ion CRISTOIU
Director general
Vlad PUFU