Consiliu Judetean - Dispozitie nr. 700/2017
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU
PREŞEDINTE


DISPOZIŢIE   Nr. 700
 privind convocarea Consiliului judeţean 
în şedinţă ordinară


Preşedintele Consiliului judeţean Buzău,
În temeiul art.94 alin.(1), alin. (6) şi art.106 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

D I S P U N E :


Art.1. Se convoacă Consiliul Judeţean Buzău în şedinţă ordinar, joi, 26 OCTOMBRIE 2017, ora 9:00. Şedinţa va avea loc la sediul Consiliului Judeţean Buzău, B-dul. Nicolae Bălcescu nr.48, Sala „Dimitrie Filipescu” cu următoarea ordine de zi: 


I. PROIECTE DE HOTĂRÂRE PRIVIND:

1. Execuţia bugetului propriu al judeţului Buzău pe trimestrul III 2017 pe cele două secţiuni;
  
2. Rectificarea a VII -a a bugetului propriu al judeţului Buzău pe anul 2017;

3. Rectificarea a II-a a bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2017 al Centrului Școlar de Educație Incluzivă Buzău;

4. Rectificarea a II-a a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Liceului Tehnologic Special pentru Copii cu Deficiențe Auditive Buzău;

5. Rectificarea a I a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Liceului Special pentru Deficienți de Vedere Buzău;

6. Rectificarea a I a bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2017 al Centrului Școlar de Educație Incluzivă Rm. Sărat;

7. Rectificarea a I a bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2017 al Bibliotecii Județene „Vasile Voiculescu” Buzău;

8. Rectificarea a III-a a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Teatrului “George Ciprian” Buzău;

9. Rectificarea a II-a a bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2017 al Muzeului Județean Buzău;

10. Rectificarea a II-a a bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2017 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău ;

11. Aprobarea alocării unei sume de la bugetul propriu al judeţului Buzău în vederea organizării şi desfăşurării unor acţiuni dedicate Zilei Naţionale a României – 2017 şi Sărbătorilor de iarnă;

12. Stabilirea costului mediu lunar în perioada mai-iunie 2017 pentru o persoană cu handicap care beneficiază de protecţie specială în două unităţi de asistenţă socială din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău;

13. Revocarea Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 87/2017 pentru aprobarea majorării capitalului social subscris și vărsat de Județul Buzău la Societatea „Domenii Prest Serv” SRL Buzău;

14. Aprobarea transferului unor mijloace fixe din patrimoniul Județului Buzău în patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Sărata-Monteoru Buzău;

15. Constatarea încetării calităţii de asociat-membru fondator a municipiului Buzău din cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Sărata-Monteoru Buzău”;

16. Revocarea/validarea unui consilier judeţean ca membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a Judeţului Buzău;

17. Desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Buzău în Consiliul de Administraţie al Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate Buzău;

18. Înlocuirea unui reprezentant al Consiliului Județean Buzău în Consiliul de Administrație al Liceului Tehnologic Special pentru Copii cu Deficiențe Auditive Buzău;

19. Completarea componenței Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism a Județului Buzău;

20. Actualizarea componenței și Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului tehnico – economic din cadrul Consiliului Judeţean Buzău;

21. Aprobarea parteneriatului dintre Consiliul Județean Buzău, instituțiile de cultură de sub autoritatea sa și Inspectoratul Școlar Județean Buzău  pentru realizarea unui program de interes județean în beneficiul elevilor;

22. Aprobarea Acordului de parteneriat între Consiliul Județean Buzău și Institutul Francez din România pentru organizarea evenimentului „Întâlnirile franco-române pentru turism”, Buzău, 24.11.2017;

23. Aprobarea documentației tehnico-economice, faza Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție, a indicatorilor tehnico-economici şi a cofinanţării obiectivului de investiții „Modernizare DJ 204C, km 60+000-84+500, Lim. Județ Vrancea – Bisoca – Sărulești – Vintilă Vodă, județul Buzău” promovat spre finanțare prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală al Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene;

24. Modificarea art. 3 din Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 220/28.09.2017 pentru aprobarea documentației tehnico-economice, faza Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție, a indicatorilor tehnico-economici și a cofinanțării obiectivului de investiții „Reabilitare drum județean DJ 203L, între km 29+400 – 50+000 Cozieni – Bozioru – Brăești, județul Buzău” promovat spre finanțare prin Programul Național de Dezvoltare Locală al Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene;

25. Aprobarea modificării nivelului unor posturi din statul de funcții al Centrului Județean de Cultură și Artă Buzău;

26. Aprobarea modificării nivelului unui post din statul de funcții al Muzeului Județean Buzău;

27. Aprobarea modificării nivelului unui post din statul de funcții al Bibliotecii județene „Vasile Voiculescu” Buzău;

28. Numirea doamnei Ioniță Maria-Mirela în funcția publică de conducere de Director executiv adjunct la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău;

29. Modificarea prevederilor caietului de sarcini aferent licenței de traseu pentru cursa regulată specială pe traseul Pleșcoi-Berca-Ojasca-Buzău, operatorului de transpost rutir MILLENIUM TRANS SRL;

30. Exprimarea avizului Consiliului Județean Buzău în favoarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară a Transportului Public din Rm. Sărat – ATRAS, de emitere a licențelor de traseu pe traseele: Rm. Sărat-Drăghești (comuna Topliceni), Rm. Sărat-Plevna (comuna Grebănu), Rm. Sărat-Oratia (comuna Podgoria), Rm. Sărat - Râmnicelu - Ștubeiu (comuna Râmnicelu), Rm. Sărat – Coțatcu (comuna Podgoria), Rm. Sărat – Pleșești (comuna Podgoria);

31. Acordarea titlului de „Cetăţean de onoare al Judeţului Buzău” – post mortem, sublocotenentului Stoica Mădălin.   

II. NOTE, INFORMĂRI, INTERPELĂRI

1. Notă privind stadiul aplicării Hotărârii Guvernului nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023 și pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul școlar 2017-2018;

2. Informare privind stadiul implementării Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 24/2017 pentru exprimarea acordului Consiliului Județean Buzău privind înființarea internatelor școlare cu cantină în structura Liceului tehnologic special pentru copii cu deficiențe auditive Buzău și Liceului special pentru deficienți de vedere Buzău pentru anul școlar 2017-2018.

Art.2. Secretarul Judeţului Buzău va aduce la cunoştinţă publică prevederile prezentei dispoziţii.


BUZĂU, 19 OCTOMBRIE  2017

PREŞEDINTE,

PETRE-EMANOIL NEAGU                                                AVIZAT PENTRU LEGALITATE
                                              SECRETARUL JUDEŢULUI BUZĂU,
   
                                                MIHAI–LAURENŢIU GAVRILĂ

Presedinte
Ion CRISTOIU
Director general
Vlad PUFU